Sekcja

O Naszej Sekcji

Znajomość siedliskoznawstwa oraz umiejętność wykorzystania wyników prac siedliskowych stanowi podstawę leśnictwa, zarówno w sferze gospodarczej, jak i przyrodniczej.

Celem sekcji jest pogłębienie wiedzy z zakresu siedliskoznawstwa leśnego, rozwój siedliskoznawstwa w oparciu o najnowsze technologie wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych oraz promocja siedliskoznawstwa leśnego w społeczeństwie.

Logo sekcji

Nasze logo nawiązuje do istoty siedliskoznawstwa, jako nauki, której przedmiotem jest siedlisko, na które składa się gleba, klimat i położenie oraz do typologii leśnej, która wiedzę z zakresu siedliskoznawstwa przekłada na praktykę gospodarki leśnej poprzez typy siedliskowe lasu.

Koncepcja loga opiera się na założeniu, że elementy siedliska mają charakter globalny, zwłaszcza w kontekście klimatu i jego dynamiki oraz klimatu, jako kluczowego elementu siedliska. Do tego nawiązuje pękająca góra lodowa wkomponowana w Grenlandię, symbolizująca topienie się lodowca w następstwie ocieplania się klimatu. Wpływ klimatu został też przedstawiony w powiązaniu z glebą, jako kolejnym elementem siedliska. Odzwierciedla to kontynent afrykański, w którego kształt wkomponowano żyzne, ale pozbawione wody gleby, co oddaje ich spękanie w strefie pustyń afrykańskich. Układ kontynentów, przedstawiony w postaci różnych elementów graficznych oddaje też trzecią składową siedliska, jaką jest położenie, wiążące się także z klimatem, w ujęciu geograficznym i topograficznym. Oddaje to bezleśna Grenlandia oraz Afryka, której pustynnienie związane jest klimatem i wylesieniami w jej północnej części. W ujęciu topograficznym wpływ położenia został oddany poprzez zróżnicowanie typów lasów w Ameryce Północnej (drzewa iglaste w Kanadzie i pasmach górskich zachodniej części Ameryki Pn.) oraz liściaste w Ameryce Południowej, nawiązujące głównie do obszaru Amazonii. Z kolei w kształt Europy wkomponowano fragment mapy siedliskowej, zwracając w ten sposób uwagę, że typologia leśna to efekt myśli leśnej wypracowany w Europie, czerpiącej doświadczenia z wiedzy leśników polskich, niemieckich i rosyjskich. W obszarze Polski wpisano dodatkowo element mapy siedliskowej zawarty w symbolu LMśw-RDbr, nawiązujący do europejskiej strefy lasów mieszanych (LMśw) oraz dominujących w Polsce glebach rdzawych (tu – RDbr, czyli gleba rdzawa brunatna, ściśle związana z lasami mieszanymi świeżymi).

 Logo zostało opracowane na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w konsultacji z opiekunami naukowymi sekcji 🙂